top of page

בחירת מפקח ע״י הדיירים באופן עצמאי

מדוע חשוב שהדיירים יהיו מעורבים בבחירת מפקח הבניה

בחירת מפקח ע״י הדיירים באופן עצמאי

מאחר ועלות מפקח הבניה מטעם הדיירים חלה על היזם/קבלן , חובה וחשוב שבחירת המפקח תעשה באופן עצמאי ובלעדי ע"י ועד הדיירים וללא כל קשר לגורמים הנוספים המלווים את התהליך, כדי שלא יהיה ניגוד אינטרסים בין נותני השרות השונים לדיירים.
חשוב לברר את היקף נסיונו ומידת מקצועיותו של המפקח ואת רמת הפיקוח, החל מבדיקת התכניות בהתאמה לחוזה ומפרט טכני, בדגש לפרטים הקטנים ביותר לאורך הבניה כולל בניית שלד המבנה ובעבודות הגמר כולל כל התשתיות שלא נראות לעין.
בשלבים הראשונים, על הדיירים לבדוק מספר מפקחי בניה ולאחר בדיקה מעמיקה כולל נסיון, מקצועיות המפקח ורמת הפיקוח, רק אז להחליט ובאופן עצמאי ללא כל תלות בנותני השרות האחרים.

bottom of page