top of page

שירותי HSPROJECT

מפקח מטעם הדיירים בפרוייקטים תמ"א 38 - פינוי בינוי - וילות

Construction Worker

שלב התכנון

בשלב זה, החברה תבדוק את התכניות (גרמושקה) והמפרטים טכניים תוך מתן הערות ודרישות לתיקונים שינויים נדרשים(תקנים/פרקטיות וכו') תוך שיח עם בעלי הבית/הדירות והתנהלות מול המתכננים / קבלנים במטרה להימנע מחילוקי דעות והתאמה לדרישות הבעלים והתכניות בעתיד.

תכנון נכון ובדיקת תכניות מראש וביצוע מוקפד ומפוקח יחסכו עוגמת נפש והוצאות בעתיד!

Blueprint Design

שלב סיום ומסירת הפרויקט

המפקח ילווה את שלב מסירת הבית/דירה לבעלים כולל מתן דגשים ובקרה מלאה ובמידה וקיימים שטחים ציבוריים המפקח ילווה גם את מסירתם לנציגות ועד הבית.

יבוצע פרוטוקול טרום מסירה מול הקבלן המבצע / בעלי המקצוע, יאותרו ליקויי בניה שאינם נראים לעין בלתי מקצועית.
לאחר תיקון הליקויים ככל שיופיעו בפרוטוקול תערך ביקורת נוספת ע"י המפקח בטרם יאשר המפקח סופית את שלב המסירה הסופי.

המפקח יהיה זמין לייעוץ וכל שאלה ככל שיידרש.

Urban Architecture Model

שלב הביצוע

בתחילת העבודות, יגיע מפקח לשגרת ביקורים קבועה באתר לפי הצורך בהיבט המקצועי.
המפקח יגיע לאתר מספר פעמים בשבוע לטובת בדיקות מעקב שלבי עבודה, לוחות זמנים שנקבעו מראש, בקרה הנדסית בדגש להתאמות תכניות עבודה, טיב ביצוע ובדיקת אישורים נדרשים.      

בנוסף המפקח יבדוק וידרוש תעודות חובה כחוק כגון מנהל עבודה מוסמך ועוזר בטיחות ,בדיקות בטונים / אינסטלציה ממעבדה מוסמכת ואישורי יועצים.                                         
בנוסף המפקח יפעל בשיתוף פעולה עם בעלי הבית למול בעלי המקצוע השונים בנושאים חשובים הדורשים התייחסות לאור פרטים שעולים תוך כדי עבודה ודורשים התאמות שינויים מתבקשים תוך דאגה לאינטרס בעלי הבית בלבד.

HS Project

©2023 by HS Project. Proudly created with Wix.com

Construction Workers at Sunset

ליווי בשנת הבדק

חברת הפיקוח תלווה את בעל הבית/דירה לאורך שנת הבדק (שנה ראשונה מהמסירה) ותהיה זמינה לכל בעיה/שאלה.

Reviewing Construction Plans
bottom of page